Introduktions-programmen

Introduktionsprogrammen

Exempelbild.

Introduktionsprogrammen är en språngbräda för dig som vill börja studera på gymnasiet eller etablera dig på arbetsmarknaden. Programmen vänder sig till dig som inte uppnått behörighet till ett nationellt program. Det finns fyra introduktionsprogram.

Individuellt allternativ (IM-IND)

Innehållet i programmet Individuellt alternativ utformas för varje enskild elev. Programmet vänder sig i första hand dig som inte är behöriga till ett yrkesprogram och som har stora kunskapsbrister och svag motivation, eller till dig som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som förbereder dig för annan utbildning. Utbildningen kan innehålla grundskoleämnen som du saknar godkända betyg i och hela eller delar av gymnasieskolans kurser. Det kan också ingå andra insatser, exempelvis motivationsinsatser eller praktik.

Språkintroduktion (IM-SPRÅK)

Språkintroduktion är en utbildning som fokuserar på att lära dig som nyligen anlänt till Sverige, det svenska språket. Utbildningen har fokus på svenska språket för att du ska kunna gå vidare till något annat program på gymnasieskolan, till annan utbildning eller till ett arbete. På programmet finns även möjlighet att läsa in olika ämnesbetyg som behövs för att du ska bli behörig till ett nationellt program.

Programinriktat val (IM-V)

Programinriktat val syftar till att ge dig en snabb ingång till ett nationellt program. Du kanske inte har så mycket som saknas för att du ska bli behörig till ett yrkesprogram eller till ett högskoleförberedande program. Du går i samma grupp som det program du strävar efter att bli antagen till. Tanken är att du ska bli behörig inom ett år. Du är behörig till IM-V om du har godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt minst tre andra ämnen eller svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och minst fyra andra ämnen.

Yrkesintroduktion (IM-YRK)

Yrkesintroduktion vänder sig till dig som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Du får yrkesinriktad utbildning som framförallt underlättar för vidare etablering på arbetsmarknaden men kan också leda till vidare studier på ett yrkesprogram. IM-YRK planeras för 2-3 år men kan genom individuell anpassning, avslutas tidigare. Vid Stiernhööksgymnasiet finns IM-YRK inom områdena Lantbruk, Djur och Verkstad. Inom IM-YRK sker studierna i blockform. Innehållet i blocken hämtas från de bakomliggande nationella programmen. Efter avslutad utbildning får du ett gymnasieintyg. Undervisningen på IM-YRK sker i mindre grupper och du läser i anpassad studiemiljö. Det finns studiecoacher kopplade till grupperna och de finns för eleverna under dagarna. Under utbildningstiden har du mycket yrkespraktik. Ansökan till IM-YRK görs via antagningen.